شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

ریاست جشنواره

دکتر ستار خالدیان

دکتر ستار خالدیان


ریاست دانشگاه هنر شیراز

دکتری باستان شناسی

s.khaledian@shirazartu.ac.ir

دبیر اجرایی جشنواره

سلمان زارع مهذبیه

سلمان زارع مهذبیه


کارشناسی ارشد نقاشی

cartoonsums@gmail.com

دبیر هنری جشنواره

محسن گل آرایش

محسن گل آرایش


معاون روابط عمومی دانشگاه شیراز - مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه هنر

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

saer121@gmail.com

دبیر بخش پوستر

سعید کریمی

سعید کریمی


.

دبیر بخش حروف نگاری

عبدالرضا اثنی عشری

عبدالرضا اثنی عشری


مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هنر شیراز

فوق لیسانس ارتباط تصویری از دانشگاه هنرهای زیبایی تهران

esnaashari_r@yahoo.com

دبیر بخش تصویر سازی

ماریا کازرونی

ماریا کازرونی


.

دبیر بخش کارتون

سعید صادقی

سعید صادقی


دبیر رسمی وزارت آموزش و پرورش

کارشناس نقاشی، کارتونیست

saeedcartoon@gmail.com

دبیر بخش نقاشی

علی شیری

علی شیری


کارشناسی ارشد نقاشی

shiriali88@gmail.com

دبیر بخش خوشنویسی

محمد اوجی نژاد

محمد اوجی نژاد


دبیر کنگره جهانی محمد (ص) در آینه ادب و هنر - بخش خوشنویسی و نقاشیخط

فوق ممتاز خوشنویسی (نستعلیق و شکسته نستعلیق)